UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zasady zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Łowicza.

Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest:

1) Dokonanie przez podatnika zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis w związku z realizacją nowych inwestycji w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji;

2)  Przedstawienie przez podatnika:

a)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

c)  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

3) utworzenie i przyrost nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

a) o 3 nowe miejsca pracy w przypadku zwolnienia na 1 rok podatkowy,

b) o 5 nowych miejsc pracy w przypadku zwolnienia na 2 lata podatkowe,

c) o 10 nowych miejsc pracy w przypadku zwolnienia na 3 lata podatkowe,

d) o 15 nowych miejsc pracy w przypadku zwolnienia na 4 lata podatkowe,

e) o 20 nowych miejsc pracy w przypadku zwolnienia na 5 lat podatkowych,

4)  złożenie przez podatnika w terminie 1 miesiąca po upływie okresu oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w związku z realizacją nowych inwestycji;

5)  zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy osób na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest:

1)  utrzymanie przez podatnika nowej inwestycji i nowo utworzonych miejsc pracy, przez okres
uzyskanego zwolnienia;

2)   złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie korzystania
ze zwolnienia, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie, bez wezwania:

a)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

c)  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

3)  złożenie przez podatnika w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie oraz przez okres 3 lat po uzyskaniu zwolnienia,
za każdy rok zwolnienia oraz za rok, w którym utworzono nowe miejsca pracy, oświadczenia o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy w związku z realizacją nowych inwestycji wraz z dokumentami rozliczeniowymi składanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje rozliczeniowe, raporty miesięczne).

Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do powiadomienia o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.  

Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do przedłożenia, na wezwanie, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia
od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę za okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 782
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij